κωδικός

κωδικός

<?php
ini_set ('display_errors', 1);
Requ_once ('PHPExcel.php');
Requ_once ('PHPExcel / IOFactory.php').
include_once ('../../../ wp-load.php');
$ objPHPExcel = νέο PHPExcel ();
παγκόσμιο $ wpdb;
// $ objPHPExcel-> getActiveSheet ();

$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A1 ′,' Αναφορές δωρεών ');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> mergeCells ('A1: C1 ′, ");
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('A2 ′,' SI ');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('B2 ′,' Project ');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('C2 ′,' Sub Project ');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('D2 ′,' Τοποθεσία ');
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0) -> setCellValue ('E2 ′,' Σύνολο ');

$ file = "Δωρεά". χρόνος() . ".xlsx"; //
// $ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007 ′);
// $ objWriter-> save ("upload / excelsheet /". $ αρχείο);
// Μετονομασία φύλλου εργασίας
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> setTitle ('Price Matrix');

// Ορίστε το ενεργό ευρετήριο φύλλων στο πρώτο φύλλο, έτσι ώστε το Excel να το ανοίξει ως το πρώτο φύλλο
$ objPHPExcel-> setActiveSheetIndex (0);

$ startdate = $ _REQUEST ['exportstartdate']. ' 00:00:00 ′;
$ enddate = $ _REQUEST ['exportenddate']. ' 00:00:00 ′;

$ queryexport = ("SELECT". $ wpdb-> πρόθεμα. "user_donating. *,". $ wpdb-> πρόθεμα. "επιλογές. *, άθροισμα (". $ wpdb-> πρόθεμα. "user_donating.total_amt) ως totalamount FROM ". $ Wpdb-> prefix." User_donating LEFT JOIN ". $ Wpdb-> prefix." Select ON ". $ Wpdb-> prefix." User_donating.selection_id = ". $ Wpdb-> πρόθεμα." Select.uniqetime_id ΠΟΥ δημοσιεύτηκε_ ημερομηνία μεταξύ ''. $ startdate. '' AND '". $ enddate." "GROUP ανά έργο, υπο-έργο, τοποθεσία");

$ hasil = mysql_query ($ queryexport);
$ header = ";
$ i = 3;
$ j = 1;

ενώ ($ row = mysql_fetch_array ($ hasil)) {
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('A'. $ i, $ j);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('B'. $ i, $ row ['project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('C'. $ i, $ row ['sub_project']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('D'. $ i, $ row ['location']);
$ objPHPExcel-> getActiveSheet () -> SetCellValue ('E'. $ i, '£' .number_format ($ baris ['totalamount'], 2));

$ i ++;
$ j ++;
}

$ objWriter = PHPExcel_IOFactory :: createWriter ($ objPHPExcel, 'Excel2007');
$ objWriter-> save ("upload / excelsheet /". $ αρχείο);
$ file_url = 'upload / excelsheet /'.$ αρχείο;

κεφαλίδα ('Content-Type: application / vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
κεφαλίδα ("Content-Disposition: attachment; filename =". $ file);
κεφαλίδα ("Cache-Control: must-revalidate, post-check = 0, pre-check = 0 ″);
ob_end_clean ();
readfile ($ file_url);
έξοδος;

?>ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑ? Κάντε κλικ εδώ για online βοήθεια